"İleri Bankacılık" Misyon.

Kapalı Devre Kayıt Metni Aydınlatma Metni

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. KAPALI DEVRE KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, Misyon Yatırım Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından “Banka” fiziksel mekanlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Banka tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Veri Sorumlusu Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Adres Esentepe Mahallesi Kırgülü Sokak Dış Kapı No: 4 Metrocity İş Merkezi D Blok İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul

Mersis 0-4651-2683-7100001

İletişim +90 212 272 54 11

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Banka tarafından aşağıda belirtilen kişisel verileriniz Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri kapsamında belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel Veri

Ver İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi [Banka genel müdürlük ve/veya şubeler içerisinde yer alan güvenlik kameraları yönünden]

Banka ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi Banka’ya ait binaların güvenliğinin sağlanması Bankada çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunması Olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi

6698 sayılı yasa m.5/2-f uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

c) Kişisel Veri İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz elektronik ve dijital yöntemlerle güvenli şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve yöntemlerle yukarıda belirtilen hukuki sebebe dayanılarak günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt altına alınarak işlenmektedir.

ç) Kişisel Verilerin Aktarımı

Banka, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri kapsamında hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, savcılık, mahkeme, kolluk birimleri gibi adli ve idari mercilere, iş ortaklarına yukarıda belirtilen amaçlarla aktarabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bankamıza iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

                 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

                 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

                 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

                 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

                 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

                 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

                 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

                 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kanun kapsamında veri sorumlusu olan Misyon Yatırım Bankası A.Ş.’ye aşağıdaki linkte yer alan yöntemle başvuru yapabilirsiniz:  https://www.misyon.com/iletisim/