"İleri Bankacılık" Misyon.

Kişisel Verilerin Korunması

Misyon Yatırım Bankası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Misyon Yatırım Bankası Anonim Şirketi (“Bankamız”) olarak bankacılık faaliyet ve operasyonlarımızı sürdürülen işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değer, uluslararası standartlar çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda Bankamız işbu aydınlatma metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Bankamız tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bankanın kişisel veri işleme politikasının detayları, kurumsal web sayfamızda “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında yer almaktadır.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10/1-a maddesi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Bankamız ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde bankacılık sektöründe “yatırım bankası” sıfatı ile faaliyet göstermek üzere kurulmuş Esentepe Mahallesi Kır Gülü Sokak Metrocity İş Merkezi D Blok No:4 İç Kapı No:29 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim Misyon Yatırım Bankası Anonim Şirketi’dir.

Veri Sorumlusu Bilgileri

Şirket Unvanı: MİSYON YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Odası: İstanbul Ticaret Sanayi Odası

Ticaret Sicil No: 345674-5

MERSİS No: 465126837100001

Merkezinin Bulunduğu Yer: Esentepe Mahallesi Kır Gülü Sokak Metrocity İş Merkezi D Blok No:4 İç Kapı No:29 Şişli/İstanbul

Bize Yazın: kisiselveri@misyon.com

Telefon No: 0090 850 724 68 36

Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresi: misyon@hs01.kep.tr

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanmıştır.

Özel nitelikli kişisel veri ise KVKK’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhebi veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olarak tanımlanmaktadır. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi”; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bankamız, KVKK hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu sıfatı ile, gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, aşağıda yer verilen veri kategorilerinde Kişisel Verilerinizi yine aşağıda belirtilen kapsamda, anılan hukuki sebep ve amaçlarla işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Bankamız tarafından işlenen kişisel veri kategorisi ve kişisel verinin içeriği https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde yer almaktadır. Misyon Yatırım Bankası olarak, öncelikle size kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla sunacağımız bankacılık ürün ve hizmetlerimiz için, yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, size bu kapsamda vereceğimiz hizmetleri daha iyi sunabilmek amaçları başta olmak üzere işlenen verileriniz ile ayrıca www.misyon.com uzantılı internet sitemiz üzerinden paylaştığınız yahut internet sitesi kullanımınız nedeni ile çerezler*(Çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için Bankamız Çerez Kullanımı Bilgilendirme Metnini inceleyebilirsiniz.) aracılığı ile toplanan bilgileriniz her zaman güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Bankamız ile paylaştığınız her türlü veriniz sır niteliğindedir ve ifşa edilmez.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI ve HUKUKİ SEBEBİ

Bankamız tarafından aşağıdaki şartlar ve hallerde, açıklanan gerekçelerle kişisel verileriniz işlenecektir;

Bankamıza konuya ilişkin olarak ileteceğiniz açık rızaya dayalı olarak, bankacılık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; tarafınızla akdedilen Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi, Kredi Sözleşmeleri yahut başvurusunda bulunduğunuz ürünlere ait sözleşmeleriniz olmak üzere, anılan sözleşme ve bunların eklerinin gereklerini yerine getirebilmek, size bankacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi amaçları ile,

– 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, bankacılık faaliyeti kapsamında Bankamızın tabi olduğu ilgili mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak; müşterilerimizin kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmet satış ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, risk izleme ve düzenleyici-denetleyici otoritelere karşı raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi, uluslararası kart çıkaran kuruluşlar ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile banka ve kredi kartı faaliyetlerinin yürütülmesi, chargeback (ters ibraz) süreçlerinin yerine getirilmesi, kredi kullandırımı faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; kredi kartı ve/veya kredi taleplerinin değerlendirmeye alınması kapsamında anılan gerçek kişi müşterinin ve/veya ticari müşterilerin sahip, ortak ve yöneticilerinin kredi geçmişi ve kredibilitesinin değerlendirilmesi, bu kapsamda risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi, çalışma alanlarının fiziksel güvenliğinin sağlanması amacı ile genel müdürlük binamız kamera görüntülerini kaydetmek, yerleşkelerimize gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin kayıtlarının takip edilmesi, bilgi güvenliği ile finansal güvenlik yönetimi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; şikayet yönetimi ile tüm yasal takip ve dava süreçleri başta olmak üzere, adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçlarıyla.

Bankamız kişisel veri işleme amaçları değiştiğinde, veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Bankamız nezdindeki kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Bankamız, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, BKM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, yargı mercilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Bankamızca çağrı merkezi, kısa mesaj (SMS), iş ortağı paydaşlar, internet sitemiz, kimlik paylaşım sistemleri, adres paylaşım sistemleri, Genel Müdürlük bilgisayarlar ve kameralar, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla, PTT Genel Müdürlüğü (Türkiye Posta Hizmeti), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve diğer hukuka uygun ilgili kanallardan toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlarla ve hukuki sebepler ile Bankamız ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

6. HAKLAR

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, ilgili kişiler Bankamıza başvurarak aşağıda sayılan haklarını kullanmayı talep edebilir;

– İşlenip işlenmediğini öğrenme,

– İşlenmişse bilgi talep etme,

– İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

– Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,

– Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

– Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi olarak Kanunun 11. maddesinde belirtilen, yukarıda yer verilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,

– Bankamız internet sitesinden temin edeceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile Bankamıza teslim edebilir,

– Başvuru Formu’nu Bankamız Genel Müdürlük adresi olan “Esentepe Mahallesi Kır Gülü Sokak Metrocity İş Merkezi D Blok No:4 İç Kapı No:29 Şişli/İSTANBUL” adresine posta yolu ile gönderebilir

– Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bankamıza daha önce bildirilen ve bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile, Misyon Yatırım Bankası Anonim Şirketi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (misyon@hs01.kep.tr) veya (kisiselveri@misyon.com) e-posta adresine iletebilirsiniz

Başvurularda;

– Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

– Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

– Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

– Talep konusu

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular Bankamız tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. Yazılı başvurularda, evrakın Bankamıza tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Bankamıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.